Управлiння працi та соцiального захисту населення

Пільги У 2021 році пiльги надаються:

 

 


    I. Без урахування середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї :

    1.1. Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (ст.12, 13,15 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого для:
     - учасникiв бойових дiй;
     - осiб, якi належать до осіб з інвалiдністю внаслідок  вiйни ( I,II,III групи );
     - членiв сiм’ї померлого ( загиблого ) ветерана вiйни.
     1.2. Закон України “Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист” ( ст.6 ) -з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого:
     - ветеранiв вiйськової служби;
     - ветеранiв органiв внутрiшнiх справ; - ветеранiв державної пожежної служби;
     - ветеранiв податкової мiлiцiї; - ветеранiв служби цивiльного захисту;
     - вдiв ( вдiвцiв ) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної служби, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв служби цивiльного захисту .
     1.3 Закон України “Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей” (ст.12 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку для:
     - осiб, якi належать до осіб з інвалідністю вiйськової служби;
     - вдiв ( вдiвцiв ) вiйськовослужбовця, її ( його ) дiти;
     - батькiв загиблого вiйськовослужбовця.
     1.4. Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи ” (ст.20, 21 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого для:
     - осiб ( ЧАЕС ) – 1 категорiї,;
     - осiб ( ЧАЕС ) 2 категорiї - лiквiдатори;
     - осiб (ЧАЕС ) – 2 категорiї – потерпiлi;
     - дружин ( чоловiк ) (ЧАЕС ) померлого громадянина 1 та 2 категорiї .
     1.5. Закон України “ Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi ” ( ст.6) - з оплати житлово - комунальних послуг для: - реабiлiтованих осiб по ст.1.


    II. З урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї згiдно порядку затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України , а саме, що визначенi:


    2.1. Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" ( ст.14 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого для:
     - учасникiв вiйни.
     2.2. Закон України "Про соцiальний захист дiтей вiйни"( ст. 5 ) - з оплати комунальних послуг для:
     - дiтей вiйни.
     2.3. Закон України "Про освiту"( ст.57 ) та Закон України "Про культуру"( ст.29 ) - з безплатного користування житлом з опаленням та освiтленням;
     2.4. Закон України "Про охорону дитинства"( ст.13 ) - з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку для:
     - багатодiтних сiмей.
     2.5. Закон України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi"( ст.9 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, першочергового безплатного забезпечення лiками за рецептами лiкаря, безплатного виготовлення i ремонт зубних протезiв для: - Героїв України; - Героїв Соцiалiстичної працi;
     2.6. Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи":
     - громадянам, iз числа постраждалих, вiднесених до категорiї 3 та дiтям, якi потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи - щодо безплатного придбання лiкiв за рецептами лiкарiв та безплатного позачергового зубопротезування .
     - дружинi ( чоловiку) померлих громадян з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiї 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опiкуну ( на час опiкунства) дiтей померлих громадян - 50-процентної знижки плати за користування житлом, комунальними послугами у межах норм споживання, телефоном.
     Вiдповiдно до Порядку надання пiльг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2015р. № 389, для визначення права на пiльги вищезазначеним категорiям пiльговикiв, пiльга надається за умови , якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу - 3180 грн. ( у 2021 роцi ).
     Управлiнням працi та соцiального захисту населення самостiйно визначається право на пiльгу тiльки для непрацюючих пенсiонерiв.
     Для пiльговикiв, у яких, крiм пенсiї є iншi доходи, право на пiльги визначається при подачi до управлiння працi та соцiального захисту населення декларацiї про доходи сiм’ї пiльговика та довiдок про доходи пiльговика та членiв сiм’ї ( крiм довiдок про розмiр пенсiї та соцiальної допомоги ) за 6 мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення. У разi вiдсутностi доходiв за цей перiод – документи, що пiдтверджують їх вiдсутнiсть.
     До сукупного доходу сiм’ї пiльговика включаються:
     - пенсiя;
     - заробiтна плата;
     - грошове забезпечення;
     - стипендiя;
     - соцiальнi допомоги ( крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, частини допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається вiдповiдно до законодавства або рiшеннями органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємств, органiзацiй незалежно вiд форми власностi );
     - доходи вiд пiдприємницької дiяльностi;
     - допомога по безробiттю та iншi виплати, що здiйснюються фондами соцiального.
     До членiв сiм’ї пiльговика, при наданнi пiльг, належать особи, на яких згiдно iз вищезазначеними законодавчими актами, поширюються пiльги:
     - дружина ( чоловiк ) ;
     - їхнi неповнолiтнi дiти ( до 18 рокiв );
     - неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi особами з  iнвалiдністю  з дитинства I та II групи або особами з iнвалiдністю I групи;
     - непрацездатнi батьки ;
     - особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням пiльговика та проживає разом з ним.
     Пiльга призначається на дванадцять мiсяцiв з мiсяця подання декларацiї.
     Прийом документiв проводиться за адресою м.Червоноград, вул. Сокальська,1 ( 4-й поверх, каб. 404 ),

            контактний телефон 4-65-93.

 

 

 

Приєднані файли