Iсторiя нашого мiста починається з другої половини XVII ст. Тодi на берегах тихоплинного Захiдного Бугу було закладено мiстечко назване Кристинополем.
Географiчне положення мiста зумовило його iсторичну долю, таку ж непросту, величну i трагiчну як i долю всiєї держави. Тут тiсно переплелися його минуле i сьогодення.
Червоноград є найбiльшим мiстом на пiвночi Львiвщини. Воно росте, розвивається i стає все кращим.
Тому ми прагнемо, щоб наше мiсто стало мiстом європейського рiвня. Адже пiсля входу Польщi до Євросоюзу, воно фактично набуло статусу прикордонного мiста України на кордонi з Європейською спiльнотою.
Враховуючи добре розвинуту транспортну мережу, наявнiсть iнфраструктури, Червоноград є привабливим для залучення iноземних iнвестицiй. А це вимагає вiд нас постiйного пошуку, щоденної наполегливої працi. В такому ритмi живе i працює наш рiдний Червоноград.

Загальна характеристика регiону (станом на 01.02.2020 р.)
Площа територiї – 21 км.кв.(м.Червоноград – 17,8 км.кв.; м.Соснiвка – 2,0 км.кв; смт.Гiрник – 1,2 км.кв.)
Адмiнiстративно-територiальний подiл – м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник
Кiлькiсть населення – 80,5 тис.чол. (на 01.02.2020р.) – (м. Червоноград – 66,5т.чол., м. Соснiвка -11,1 т.чол. смт. Гiрник – 2,9 т.чол.).
Густота населення – 3833 осiб/кв.км
Специфiка регiону – промисловий, домiнуюча переробна та добувна промисловiсть

Клiматичнi умови, природнi ресурси, землекористування

Географiчне розташування:
Мiсто Червоноград розташоване у пiвнiчнiй частинi Львiвської областi, на вiдстанi 80 кiлометрiв вiд обласного центру та 70 км до кордону з Польщею.
Клiматичнi умови:
Знаходится мiсто Червоноград у Захiдно-Українськiй лiсо-степовiй зонi та Малому Полiссi, у мiсцi впадання до рiки Захiдний Буг його приток Солокiї i Рати. Червоноград розташований у вологiй, помiрно-теплiй акроклiматичнiй зонi, де є достатнє зволоження грунту. Клiмат помiрно-континентальний, характеризується м’якiстю та високою вологiстю.
Основнi природнi ресурси:
Забузьке i Межирiчанське родовища кам’яного вугiлля.
Землекористувачi:
В користуваннi регiону знаходиться 2097 га, в тому числi, м.Червоноград – 1779, м.Соснiвка – 198, смт.Гiрник 120.
Промисловi пiдприємства – 317,2 га
Заклади, установи, органiзацiї – 435,6 га
Пiдприємства транспорту i зв’язку – 80,9 га
Водогосподарськi пiдприємства – 7,2 га
Землi запасу – 653,4 га
Iншi – 602,7 га.